Per aquesta raó, i en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la qual determina la necessitat de consentiment per part de l’afectat/da per tractar les seves dades personals, el sotasignat, que figura en aquest document, atorga el seu consentiment exprés perquè El CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, pugui accedir, tractar i conservar les dades personals sol·licitades, necessàries per a la relació establerta.

La negativa a facilitar el consentiment o la seva posterior revocació pot implicar la impossibilitat de materialitzar el servei ofert.

Les dades personals facilitades s’inclouran en un fitxer del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb la finalitat de mantenir la relació establerta. El tractament de les dades personals és confidencial. L’afectat o el seu representant legal poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit dirigit al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, Av. Litoral 86-96, 08005 de Barcelona.

De la mateixa manera, amb la finalitat que El CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB), pugui publicar a la seva web i mitjans de comunicació de tota mena, imatges i enregistraments dels menors fent les activitats que s’organitzen a les seves instal·lacions, en compliment de la Llei 1/82 de dret a la pròpia imatge, el sotasignat